CPCGT CLUBE PORTUGUÊS CÃO DE GADO 0QP

STATUTENestutos, statuten, statuten

CHAPTER ONE (orga
nisatie en doeleinden)

Artike
l 1 (Grondwet en titel)

Onder de algemene voorwaarden van wet en overeenkomstig deze statuten, is een vereniging zonder winstoogmerk van particuliere aard en voor onbepaalde tijd, met de titel van "Portugees Club CPCGT do Cão de Gado 0QP", hierna te noemen CPCGT.

Artikel 2 (ho
ofdkantoor)

De CPCGT is gelegen in de straat Lot # 2415-14.1 Ourém 781 LEIRIA, parochie van Marrazes Barosa gemeente van Leiria en, en kan worden overgedragen aan een andere plaats van Portugal door een besluit van de Raad van bestuur. De CPCGT kan maken, overdragen of beëindigen van een van haar dochterondernemingen of andere soort vertegenwoordiging zoals besloten in het algemeen vergadering.

Artikel 3
(lidmaatschap en erkenning)

De CPCGT zal de nodige stappen om te sluiten en handhaven van lidmaatschap van de Portugese Kennel Club (C.P.C), ras Club International Federation (F.C.I.), alsmede over worden erkend als een bevoorrechte vertegenwoordiger van RAS Cão de Gado 0QP doen.

TWEEDE hoofdstuk (d
oelstellingen en middelen van actie
) artikel 4
(doelstellingen)

De belangrijkste doelstellingen van CPCGT zijn:
1) bevordering van de erkenning van de Cão de Gado 0QP als zuiver ras door FCI.
2) bevordering van de ontwikkeling van de Cão de Gado-0QP, als rasechte hond, volgens de officiële die erkend door de CPC.
3) acties beschouwd als efficiënter om de kenmerken van de Cão de Gado 0QP als hulpprogramma hond bevorderen.
4) maken een waardering voor de voorbeeldige die vrijwillig hun eigenaars. De positieve waardering van honden (niet makers), via een stamboek met morfologische evaluatie parameters (niet alleen de uitstekende hondententoonstellingen), functionele en gezondheid. Bovendien de belangrijkste parameter evaluatie zal altijd open blijven en zal de ratings variëren: de evaluatie van hun nakomelingen.

Artikel 5
(middelen)

De actie ter verwezenlijking van de doelstellingen zijn:
1) publiceren en verspreiden van de race-ambtenaar die goedgekeurd door de Portugese Kennel Club.
2) stimuleren de inscriptie in het boek van Portugese oorsprong (L.O.P.) de honden van RAS Cão de Gado 0QP.
3) maatregelen die, door het toepassingsgebied, bijdragend tot de verbetering van het RAS Cão de Gado 0QP en met betrekking tot honden in het algemeen.
4) voeren opleiding en verduidelijking aan leden op honden fokken en selectie en de oorsprong en de functie van de Cão de Gado-0QP.
5) samenwerken en adviseren technisch makers, eigenaren en iedereen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de honden van RAS Cão de Gado 0QP.
6) hebben hun eigen records, alsmede kopieën van dossiers met betrekking tot L.O.P. en R.I. betreffende de RAS Cão de Gado-0QP.
7) bulletins betreffende haar activiteiten en de technische onderwerpen, zoals de mogelijkheden van CPCGT.
8) organiseren gespecialiseerde en monografische tentoonstellingen, race vergaderingen en speciale bewijs van werk.
9) maken en toewijzen van prijzen en eervolle benoemingen die kunnen stimuleren van de oprichting en de vertegenwoordiging van de Cão de Gado-0QP of gelijk met erkenning van de inzet ten gunste van CPCGT.
10) aan de kaak stellen de stambomen die achterdochtig kijken kunnen.
11) samenwerking tussen nationale tegenhangers of buitenlandse verenigingen die worden herkend door de CPC, met name met de vereniging van fokkers van de Cão de Gado-0QP maken
12) bevordering van de totstandbrenging van de protocollen met universiteiten of andere instellingen die willen samenwerken met de studies die nodig zijn voor de evolutie van de Cão de Gado-0QP.

HOOFDSTUK drie (v
erenigingen, admissions, quota, rechten en verplichti
ngen) arti
kel 6 (aantal leden)

De CPCGT bestaat uit een onbeperkt aantal personen, Portugese en buitenlandse, geïnteresseerd in het ras, sinds in het volledige genot van hun burgerrechten.

Artikel 7
(categorieën van leden)

De partners mogelijk oprichters, of kosten.
1) oprichting partners-zijn degenen die hebben deelgenomen aan de oprichting van de vereniging. De oprichtende leden zijn houders van alle rechten en plichten van het personeel en medewerkers hebben het voorrecht om de kwaliteit, oprichter, op hun kaart hebt ingevoerd.
2) effectieve Partners — zijn allemaal degenen die voorstellen of eens samen te werken bij de verwezenlijking van de doeleinden van de CPCGT en toegelaten door de directie.
3) ereleden – zijn die niet behoren tot de Club, mits relevant en uitzonderlijke service aan de Portugese Club doen Cão de Gado 0QP hebben. De ereleden worden goedgekeurd in de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van bestuur, wordt vrijgesteld van de betaling van eventuele kosten. Kan nog steeds worden geraadpleegd voor de taken van het directoraat maar zonder het recht om te stemmen.

Artikel 8
(toelating)

De aanvraag voor toelating wordt geleid bij het schrijven naar de President van de Portugese Club doen Cão de Gado 0QP, met de ondertekening van twee medewerkers en het belang van juwelen en de jaarlijkse quota. De aanvaarding of de weigering worden meegedeeld aan de belanghebbende schriftelijk. In geval van weigering door de directie, om redenen van gebrek aan overeenstemming met dit statuut of het Reglement van orde, zal de betaalde bedragen worden teruggegeven.
1) om te worden toegelaten als een partner, accepteert dit zonder enig voorbehoud de statuten en het huishoudelijk reglement van de CPCGT.
2) minderjarige personen kunnen als leden worden toegelaten met de uitdrukkelijke toestemming van die ouderlijk gezag of voogdij oefeningen.
3) de bijbehorende kwaliteit wordt verleend door middel van inschrijving in de registers die de verplichte CPCGT zullen hebben en voor de afgifte van de overeenkomstige kaart.
4) de overname van leden die zijn verwijderd, volgens de kunst. 14, lid 2, alinea (f)), efectivará pas na betaling van quota, gebaseerd op de nieuwste gestorte aandeel.
5) leden zal altijd hebben omvatten elke hondenras Cão de Gado 0QP, eigenaars, en nemen over de verplichting om te observeren de voorschriften die zijn vastgesteld door de Club en de officiële instanties.

Artikel 9
(sieraden en quota)

De waarde van de sieraden en de jaarlijkse quota wordt jaarlijks vastgesteld door de directie, en, standaard, hetzelfde bedrag het voorgaande jaar. De sieraden zal verschuldigd op het tijdstip van de toelating, alsmede het eerste quotum. De daaropvolgende jaarlijkse quota is verschuldigd vanaf de dag één januari van het volgende jaar. De geldende quota is verschuldigd aan de leden tegen het einde van de maand maart van elk jaar.
§ Alleen-werkelijke partners, genieten de rechten door het statuut, op voorwaarde dat de aandelen naar behoren aangepast.

Artikel 1
0 (rechten)

Zonder afbreuk te doen aan de blootgestelde in de voorgaande artikelen, zijn rechten van partners:
1) stemmen in de algemene vergadering.
2) worden gekozen en stemmen in de verkiezingen leidinggevende organen in verband voor artikel 13.
3) verkrijgen CPCGT alle informatie en technische verduidelijking met betrekking tot o Cão de Gado 0QP.
4) stel voor de toelating van nieuwe leden.
5) hebt gekoppeld identificatie-element, worden afgegeven door de directie.
6) nemen, als een partner, in de evenementen georganiseerd door CPCGT.
7) vertegenwoordigen de CPCGT in cinófilos binnen- en buitenlandse gebeurtenissen, sinds die mandaat van de Raad van bestuur.
8) beweren vóór de algemene vergadering tegen de schendingen van de wettelijke bepalingen die verbonden door organen of door de sociale partners zijn.
9) een beroep op de algemene vergadering over schorsing of schrapping proces dat is gericht, per aangetekende brief aan de Voorzitter van de Raad van bestuur.

Artikel 1
1 (recht)

Plichten van de partners zijn:
1) eren en respecteren van deze statuten, het huishoudelijk reglement en in overeenstemming zijn met de resoluties van de algemene vergadering en andere bestuursorganen van de CPCGT.
2) deelnemen aan de acties die de CPCGT ter bevordering van haar doelstellingen.
3) spelen met ijver, toewijding en efficiëntie de standpunten waarnaar hij werd verkozen, evenals de aan hem toevertrouwde taken.
4) wonen de vergaderingen van de algemene vergadering of andere worden opgeroepen.
5) een correcte procedure in sociale betrekkingen onderhouden.
6) voldoen aan de betaling van de contributie in het bedrag en de termijn bepaald.
7) verslag uit aan het bestuur een in uw adres of uw contacten wijzigen.

HOOFDSTUK vier
(ontslag, schorsing en uitsluiting)

Artikel 12
(ontslagen)

Het aftreden van de partners moet worden gericht, per aangetekende brief, aan de Voorzitter van de Raad van bestuur door beroep te doen op de redenen voor een dergelijk besluit.

Artikel 13
(toepassing van sancties)

Het directoraat is verantwoordelijk voor sancties. Waar de schending van het statuut of van het Reglement van orde van de CPCGT, moet u het instellen van onderzoek naar die betrokken directoraat, hoort u de respondent.
1) uit het onderzoek moet binnen 3 maanden voltooid.
2) voltooid onderzoek naar en plaats die de sanctie kan bestaan uit:
a) schriftelijke waarschuwing;
b) schorsing tot aan de jaarlijkse algemene vergadering na de datum van de schorsing;
c) uitsluiting.
Verwijderingen zal worden uitgesproken door de directie, en de bijbehorende recht van uitleg en geratificeerd door de volgende algemene vergadering.

Artike
l 14 (sancties)

1) schorsing-de partners kunnen worden opgeschort door het directoraat voor een periode worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement van de CPCBT.
2) uitsluiting-door besluit van de Raad van bestuur-leden kan worden uitgesloten op basis van de volgende gronden:
a) overtredingen van interne statuten en voorschriften;
b) aanslagen te CPCGT;
c) fraude in tentoonstellingen of wedstrijden;
d) fraude in het vullen van bulletins als valse records of misrepresentatie;
en illegale kruisingen), mishandeling en andere handelingen die schade aan o Cão de Gado 0QP toebrengen kunnen;
f) wordt geacht te worden automatisch verwijderde personeelsleden, met twee quota in achterstallige betalingen, zijn niet volledig compatibel situatie binnen 30 dagen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzonden naar het effect, naar het adres dat is opgenomen in het bestand CPCGT.
3) verwijderingen zal worden uitgesproken door de directie, en de bijbehorende recht van uitleg en moeten worden geratificeerd door de volgende algemene vergadering.
4) geassocieerde op enigerlei wijze, stop wordt dat een CPCGT heeft geen recht om te eisen bijdragen er wordt betaald en verliest het recht aan de activa, zonder afbreuk te doen aan haar verantwoordelijkheid voor alle betalingen in verband met de periode waarin hij een lid was.

HOOFDSTUK vijf
de (CPCGT beheer)
artikel 15
(bestuursorganen)

Rechtspersonen van de vereniging zijn:
1) de algemene vergadering is het hoogste orgaan van deliberatieve actie en soevereine CPCGT bestaat uit alle partners in hun eigen recht.
de) algemene vergadering vergaderingen worden voorgezeten door een Bureau dat bestaat uit een Voorzitter, twee secretarissen en één plaatsvervanger, gekozen op de algemene vergadering voor een periode van drie jaar.
2) commissarissen, bestaande uit een Voorzitter, twee secretarissen en één plaatsvervanger, gekozen op de algemene vergadering voor een periode van drie jaar.
3) richting, bestaande uit een Voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, twee leden en één plaatsvervanger, gekozen op de algemene vergadering voor een periode van drie jaar.
4) gekozen leden kunnen in ieder geval worden betaald. De vereniging kan echter tewerkstellen hulpfunctionarissen betaald uit de gekozen leden, als de maatregel gerechtvaardigd.
5) in het geval van vacatures in sociale posities zal worden gevuld met de lijst met alternatieven.

Artikel 16
(algemene vergadering)

1) de algemene vergadering bijeen gewoonlijk tot 31 maart, om te bespreken, te wijzigen en te stemmen op de balans worden opgenomen, de jaarrekening, het verslag van de directie en het advies van de Raad van commissarissen en tot en met 31 December te beoordelen en goedkeuren van de begroting en het werkprogramma voor het volgende jaar.
de oproep zal worden gemaakt door) post en of per elektronische post, door de Voorzitter van de Raad van bestuur, met ten minste 15 dagen, kalender,
voorschot;
b) de balansrekeningen, het verslag van de directie en het advies van de Raad van toezicht evenals de begroting en het plan van activiteiten voor het volgende jaar moeten worden verzonden aan de leden samen met hun respectieve vergaderingen.
2) de algemene vergadering wordt opmerkelijk, assembleren binnen een maximale periode van 30 dagen, op verzoek van de Voorzitter van de Raad van bestuur, de Voorzitter van de Raad van commissarissen, de Voorzitter van de Raad van bestuur of op verzoek van ten minste een vijfde van alle leden met een goede reputatie van hun sociale rechten.
de oproeping geschiedt) per post of per e-mail, door de Voorzitter van de Raad van bestuur, met ten minste 15 kalenderdagen van tevoren.
3) de jaarlijkse algemene vergadering voor de verkiezing van de bestuursorganen van de CPCGT, zal samen omhoog brengen tot en met 31 December van het jaar die overeenkomt met de verkiezingen en moeten de overeenkomstige dagvaarding begon geschieden per post en/of per e-mail, door de Voorzitter van de Raad van bestuur, met ten minste 25 dagen, van tevoren.
4) het zal mogelijk zijn om op te nemen in de agenda van elke gewone of buitengewone algemene vergadering, de onderwerpen waarvan opneming wordt gevraagd aan de Voorzitter van de Raad van bestuur ten minste dertig dagen met ten minste 5% van de leden.
5) de algemene vergadering kan niet beraadslagen, op eerste oproep, zonder de aanwezigheid van ten minste de helft van zijn leden. In de Tweede oproeping kan de algemene vergadering beraadslagen, half een uur na het tijdstip vastgesteld voor het eerste, met een willekeurig aantal leden.
6) valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering te observeren de volledige naleving van het statuut en is nog steeds hun exclusieve bevoegdheid:
de) goed te keuren het embleem en insignes van CPCGT, evenals de onderscheidingen worden toegekend voor uitzonderlijke verdienste van de vennoten;
b) uitsluiting van medewerkers, met uitzondering van honoraire leden bekrachtigen en ratificeren van de bedragen van juwelen en quota;
c) beraadslagen over de amendementen op het statuut van de CPCGT. Dit besluit vereist de stemmen van drie vierden van de leden aanwezig is;
d) om op te lossen op de ontbinding en liquidatie van de CPCGT. Deze resoluties vereisen de stemmen van drie vierden van de leden;
en) oplossen op de dure overname en afstoting, op elke titel, van roerende of onroerende activa en het verkrijgen van leningen;
f) houdende goedkeuring van het lidmaatschap of aansluiting bij andere nationale of internationale organisaties;
g) beslissen het beroep van de besluiten van de directie van de niet-toelating van leden.
7) deelname aan vergaderingen van de algemene vergadering is on-site vertegenwoordiging van leden wordt toegestaan door een gemachtigde naar behoren geaccrediteerd, via een proxy en kunnen die niet vertegenwoordigen meer dan een partner
8) op de jaarlijkse algemene vergadering voor de verkiezing van de bestuursorganen van de CPCGT mogen face-to-face stemmen en stemmen per brief overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk zes.
9) met het oog op het vergroten van de deelname van leden op de vergaderingen van de algemene vergadering, zal worden bestudeerd van de haalbaarheid van het gebruik van video conferencing system in CPCGT takken.
10) de Raad van bestuur van de algemene vergadering wordt:
de) direct van de vergaderingen van de algemene vergadering;
b) cultiveren een notulen van elke vergadering;

Artikel 17
(richting)

1) het directoraat als geheel is verantwoordelijk voor volledig in overeenstemming met de statuten, door de bewaker en het beheer van middelen en het erfgoed en de vertegenwoordiging van de C.P.C, in de rechtbank en eruit, hem nog concurreren:
de) presenteren aan de algemene vergadering, in gewone vergadering, het jaarlijkse verslag over haar werkzaamheden;
b) ter uitvoering van de resoluties van de algemene vergadering en de besluiten van de tuchtraad;
c) om de volledige tenuitvoerlegging van de verordeningen;
d) toegeven leden en jongeren en stellen de waarden van juwelen en quota in te dienen voor de ratificatie door de algemene vergadering;
en andere functies vervullen) die zijn toegewezen aan het door het statuut en de reglementen en behandelen van alle andere aangelegenheden betreffende de werking van de kennel CPCGT in het algemeen, en die vormen geen de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering.
2) de Raad van bestuur vergadert met tussenpozen van niet minder dan twee maanden, besluiten genomen met een meerderheid van de stemmen van houders aanwezig is, hebben de Voorzitter naast zijn stem, een stemming van tie-breaker.
3) zal worden opgenomen van de notulen van elke vergadering van de Raad, waartegen vermeldt de namen van het heden en de genomen besluiten. De proces-verbaal wordt ondertekend door alle leden van de Raad van bestuur aanwezig.
4) benoemen commissies van permanente of uiteindelijke en de bijbehorende aanwijzen. Deze commissies kunnen worden gespecialiseerd voor de studie van verschillende kwesties in verband met o Cão de Gado 0QP of uit te oefenen de arbitrage die de partners vereisen. De comités kunnen worden voorgezeten door een sturende element en bevatten van andere leden van de vereniging of zelfs, als essentiële, niet-partners geacht.
5) de CPCGT verbindt er zich toe en is gebonden aan de ondertekening van twee bestuursleden in Office, echter, de handtekening van een bestuurder voor de zaken van enkele uren.
6) in het bankwezen zijn vereist twee handtekeningen van de directie, een wordt de Voorzitter.
7) zijn bepaalde toewijzingen aan elk lid van de Raad van bestuur:
de) aan de Voorzitter is het vertegenwoordigen van de Raad van bestuur in al haar interne en externe acties; bellen en direct van de vergaderingen van de Raad van bestuur; verzoek
Oproeping buitengewone algemene vergadering; dienen als een bevoorrechte gesprekspartner tussen de CPCGT en de Portugese Kennel Club en andere
entiteiten. Kan de Voorzitter, indien van toepassing, de bevoegdheden op een ander lid van de Raad van bestuur te delegeren. Het is ook binnen haar bevoegdheid, station en organiseren van de algemene verschuiving van de vereniging;
b) de vice-voorzitter de Voorzitter assisteert en aansprakelijk, het haar bevoegdheden kan delegeren. Het is de bevoegdheid om te organiseren van het algemene Register van leden in hun eigen recht. Het is voor de Vice-voorzitter toe op de administratieve diensten en het verkeer van partners en
bijdragen.
c) de penningmeester is het bevorderen van de collectie van alles dat is te wijten aan de CPCGT, en de validatie van de uitgaven en de posten en cash.
d) te klinkers, helpen de President, de vice-president en de overige leden van de Raad van bestuur en aanvaarden en in overeenstemming zijn met de taken waaraan zij zijn
bepaalde. De notulen van de vergaderingen van de Raad van bestuur wordt door een klinker dergelijke daartoe geregistreerd.

Artikel 18 (
Raad van commissarissen)

1) de Raad van commissarissen oefent toezicht binnen de CPCGT en het is, in het bijzonder:
een) controleren regelmatig de boeken, records en documenten die u ondersteunen;
b) onderzoeken bestaande fondsen in cash en cash op storting en andere erfgoedwaarden;
c) geven een advies over de begroting, jaarverslag en op de problemen die de Raad van bestuur voorleggen
d) geven een advies betreffende de sluiting van contracten, overeenkomsten en beheer, evenals, het hoofdlettergebruik van fondsen en leningsaanvragen;
en) vereisen terecht aan de Voorzitter van de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering;
f) opstellen van het jaarverslag van de Raad van commissarissen actie.

ZESDE hoofdstuk
(CPCGT verkiezingen)
artikel 19 (
verkiezingen)

1) op initiatief van de Voorzitter van de algemene vergadering zal worden geplaatst op de maatschappelijke zetel de lijst van alle medewerkers die, op het moment, kan worden gekozen tot 20 dagen vóór de datum vastgesteld voor de verkiezingen van de bestuursorganen.
2) de lijsten van kandidaten wordt toegezonden aan de Voorzitter van de algemene vergadering ten minste 20 dagen vóór de datum van de verkiezingen, die op zijn beurt moeten post ze 8 dagen voorafgaande aan die datum.
3) samen met de lijsten van kandidaten, inschrijvers brengt ook aan de Voorzitter van de algemene vergadering, het voorgestelde actieplan ontwikkelen, die ook zal worden geplaatst tot 8 dagen vóór de datum vastgesteld voor de verkiezingen.
4) de verkiezingen geschieden bij geheime stemming en via afzonderlijke lijsten voor elk van de betreffende instanties, wanneer in de namen van de kandidaten te vullen hun plaatsen opgenomen.
5) is toegestaan om te stemmen per brief, in verzegelde dubbele enveloppe gericht aan de Voorzitter van het Bureau van de vergadering en door de datum van de verkiezingen zijn ontvangen. De stemming moet vergezeld gaan van een fotokopie van de identiteitskaart voor erkenning door de handtekening op de brief.
6) kan slechts deel van de lijsten van kandidaten, effectieve partners met target. Alle partners in de lijsten moeten twee of meer jaren van feitelijke partner en ten minste twee algemene vergaderingen moeten hebben deelgenomen.

Artikel
20 (inhuldiging)

De leden van de bestuursorganen nemen bezit van hun berichten naar de 15 dag van de maand volgende op de maand waarin zij zijn gekozen.

ZEVENDE hoofdstuk
(Miscellaneous provisions
) artikel 21
(ontbinding van het CPCGT)

De Portugese Club do Cão de Gado 0QP lost op de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het burgerlijk wetboek.

Artikel 22
(van fondsen)

CPCGT de "equity" vormen en hij beheerd:
1) quota en sieraden betaald door leden.
2) giften of subsidies ontvangen.
3) subsidies en de fondsen verkregen in de Canine demonstraties georganiseerd door de CPCGT, evenals bereikt door middel van sociale of openbare beroep.
4) elke dat andere niet wordt verhinderd door de wet of in strijd met het statuut.

Artikel 23
(huishoudelijk Reglement)

De CPCGT zal ook worden geregeld door interne voorschriften in de algemene vergadering goedgekeurd.

Artikel 24

De CPCGT verbindt zich ertoe:
1) niet maken, kopen, voeden of verkopen van honden voor uw account
2) krijgt geen commissies of transacties gemaakt tussen geeks en professionals. De CPCGT kan, zonder elke order informeren uw partners verzoeken voor aanbiedingen en zoekopdrachten zijn gemeld in het bijzonder op de Club website.

Artikel 25

Bij het nastreven van haar doelstellingen moet de CPCGT absoluut onafhankelijk van elke actie of politieke inmenging, religieuze of commerciële blijven.

Artikel 26

In de Stille zal de herziene artikelen van verenigingen van Portugese burgerlijk wetboek van toepassing.

Translate »